Εκτύπωση
PDF
17
Μάρτιος
2012

Πολιτική της Εταιρίας

Πρωταρχικός στόχος της ANSO ΜΕΠΕ αποτελεί η συστηματική ικανοποίηση των απαιτήσεων κάθε πελάτη και συνεργάτη, με την πρώτη προσπάθεια και τον πιο αποδοτικό τρόπο μέσα σε συνθήκες υγείας και ασφάλειας για όλο το προσωπικό της και όλων όσων μπορούν να επηρεαστούν με σωστή περιβαλλοντική διαχείριση. Κύριο στόχο αποτελεί επίσης η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων και εμπορευμάτων της, όπως και των υπηρεσιών υποστήριξης.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η διεύθυνση της εταιρίας έχει αναλάβει δέσμευση για:

  • Σταθερή βελτίωση των μεθόδων εργασίας, των συνθηκών και των μέσων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διεργασία
  • Συνεχή τεχνολογική αναβάθμιση του εξοπλισμού σχεδιαστηρίου και των μέσων παραγωγής
  • Συστηματική επίβλεψη και διεξαγωγή ελέγχων σε όλα τα στάδια παραγωγής και διάθεσης
  • Περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας και αλληλοενημέρωσης με προμηθευτές πρώτων υλών, καθώς και με επαγγελματίες συνεργάτες
  • Απρόσκοπτη εφαρμογή του Συστήματος Λειτουργίας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των διεθνών Προτύπων ISO.
  • Εφαρμογή όλων των σχετικών κανονισμών, καθώς επίσης και όλης της νομοθεσίας που σχετίζεται με τις εργασίες της εταιρίας μας.
  • Να παρέχει σε όλο το προσωπικό της όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, πληροφόρηση και εκπαίδευση για την διεκπεραίωση της εργασίας του σε άριστες συνθήκες.
  • Διορισμό ικανού και έμπειρου προσωπικού.
  • Συνεχή βελτίωση του συστήματος λειτουργίας της εταιρίας.


Βασισμένη στην εμπειρία, αποδεδειγμένη ικανότητα και μεγάλες δυνατότητες του δυναμικού της εταιρίας, η διεύθυνση προσβλέπει στην συστηματική ικανοποίηση κάθε πελάτη και συνεργάτη, ως προς την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που του παρέχονται. Προσβλέπει επίσης την σταθερή αύξηση του κύκλου εργασιών, της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της εταιρίας.

Η πολιτική της εταιρίας είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και παρακολουθείται συνεχώς έτσι ώστε να παραμένει σχετική και κατάλληλη για την εταιρία και αναθεωρείται στις ανασκοπήσεις της Διοίκησης.

Βασίλης Αντζουλάτος

Διευθύνων Σύμβουλος

Αρθρογράφος: ANSO Ltd